coolreferat.com.ua сторінка 1сторінка 2сторінка 3сторінка 4

ФІНАНСИ


1. Соціально-економічна суть і функції фінансів. Їх роль у розширеному відтворенні.

Сутність фінансів, закономірності їх розвитку, сфера охоплюваних ними товарно-грошових відносин і роль у процесі суспільного відтворення визначаються економічним ладом суспільства, природою і функціями держави. Фінанси - історична категорія. Вони з'явилися разом з виникненням держави при розшаруванні суспільства на класи. В умовах капіталізму, коли товарно-грошові відносини набули всеосяжний характер, фінанси стали виражати економічні відносини у зв'язку з утворенням, розподілом і використанням фондів грошових коштів в процесі розподілу і перерозподілу національного доходу. Маючи величезними фондами грошових коштів, держава впливає на процес відтворення, акумулює ресурси не лише бюджетної системи, але і многочислених позабюджетних фондів. Фінанси підприємств різних форм власності, є основою фінансових відносин. У розвинених зарубіжних країнах основною організаційно-правовою формою стали акціонерні товариства. Випуск акцій - одна з потужних форм мобілізації капіталу. Вона поз- воляет трансформувати грошові заощадження в проїзводствениє інвестиції. Без акцій, облігацій, кредитів банків та інших елементів фінансового ринку корпорації повинні були б знаходитися на самофінансуванні, що різко обмежило б можливості їх зростання. Фінанси підприємств обслуговують кругообіг величезних фондів грошових коштів. Таким чином фінансові відносини охоплюють дві сфери:

 • економічні грошові відносини, пов'язані з формуванням і використанням централізованих грошових фондів держави, акумульованих у державній бюджетній системі та урядових позабюджетних фондах;

 • економічні грошові відносини, опосередковують кругообіг децентралізо- ванних грошових фондів підприємств.

Фінанси являють собою економічні відносини, пов'язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій і завдань держави та забезпечення умов розширеного воспроізвод- ства.

Фінанси-невід'ємна частина грошових відно- син, тому їх роль і значення залежать від того, яке місце грошові відносини займають в економічних відносинах. Однак не всякі грошові відносини виражають фінансові відносини. Фінанси відрізняються від грошей як за змістом, так і по виконуваних функцій. Гроші - це загальний еквівалент, за допомогою якого насамперед вимірюються витрати асоційованих виробників, а фінанси - економічний інструмент розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продук- та і національного доходу, знаряддя контролю за утворенням і використанням фондів грошових коштів. Головне їх призначення в тому, щоб шляхом утворення грошових доходів і фондів.


2. Фінансовий ринок. Його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

Перехід до ринку не можливий без фінансового ринку. Фінансовий ринок-сукупність еконо- мічних відносин, пов'язаних з распределені- ем фінансових ресурсів, купівлею, продажем тимчасово вільних грошових коштів і цінних паперів. Обьектами відносин на фінансовому ринку виступають грошово-кредитні ресурси та цінні папери. Суб'єктами відносин є державні предріятія, різних форм власності та окремі громадяни.

Головною функцією фінансового ринку, є забезпечення руху грошових коштів від кредиторів до позичальника і назад. Фінансовий ринок виступає у вигляді механізму перерозподілу фінансових ресурсів підприємств і обьединений, а також населення між собою, між субьектами господарювання та галузями економіки.

Основними складовими фінансового ринку є:

 1. Кредитний ринок

 2. Ринок цінних паперів

 3. Грошовий ринок

Кредитний ринок передбачає перерозподіл грошових коштів шляхом їх надання власниками позичку на основі платності, терміновості і поворотності. Кредит - це форма руху позичкового капіталу. На ринку капіталів позичковий капітал займає особливе місце, задовольняючи потреби національної економіки в особі держави, юридичних і фізичних осіб у вільних фінансових ресурсах. Ринок позичкових капіталів як один з фінансових ринків можна визначити як особливу сферу фінансових відносин, пов'язаних з процесом забезпечення кругообігу позичкового капіталу. Основні учасники цього ринку:

 • первинні інвестори, тобто власники вільних фінансових ресурсів, на різних засадах мобілізуються банками і перетворюваних на позичковий капітал;

 • спеціалізовані посередники в особі кредитно-фінансових організацій, що здійснюють безпосереднє залученням ня грошових коштів, перетворення їх у позиковий капітал і подальшу тимчасову передачу його позичальникам на поворотній основі за плату у вигляді відсотка;

 • позичальники в особі юридичних, фізичних осіб і держави.

Виходячи з цільової спрямованості виділяються банками кредитних ресурсів, ринок позикових капіталів може бути диференційований на чотири базових сегменти:

 • грошовий ринок

 • ринок капіталів

 • фондовий ринок

 • іпотечний ринок

Кожен з перерахованих сегментів ринку має специфічні особливості в частині його організації та функціонування, що на практиці призвело до створення комерційних банків, спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів (інвестиційних, іпотеч- них тощо) За формою існують наступні види кредиту:

 1. Комерційний кредит - одна з форм кредит- них відносин в економіці, що породила вексельний обіг і активно способствовшая розвитку безготівкового грошового обороту.

 2. Споживчий кредит - головне відрізни- вальний його прзнак, цільова форма кредитова- ня фізичних осіб.

 3. Державний кредит -основной ознака, неодмінна участь держави в особі органів виконавчої влади. Здійснюючи функції кредитора, держава через центральний банк проводить кредитування.

 4. Міжнародний кредит розглядається як сукупність кредитних відносин функцио- нірующіх на міжнародному рівні.

 5. Лихварський кредит специфічна форма кредиту. У сучасних російських умовах отримав певне распростра- нение

Ринок цених паперів - це сукупність ставлення -ний фінансового ринку, пов'язаного з випуском і обігом цінних паперів. Створення ринку цених паперів в Росії проходило досить складно, наповнення ринку цінними паперами здійснювалося повільно через відсутність процесу приватизації. Процес формування ринку цінних паперів зайняв близько п'яти років і має наступну структуру:

- На первинному ринку цінних паперів здійснює -ся продаж всіх існуючих видів цінних паперів. Реалізація на первинному ринку проис- ходить через фондові магазини, а також дійству-ющую систему посередників (брокерів і комерційні банки)

- Вторинний ринок - фондові біржі та фондові відділи товарних бірж здійснюють перепродаж раніше випущених цінних паперів.

Грошовий ринок передбачає випуск в обіг готівки шляхом розрахунку її кількості на основі розрахунку ВВП. При цьому з коригуванням на інфляцію та стагнацію.

При формуванні фінансового ринку особлива увага приділяється ринку цінних паперів. При формуванні ринку цінних паперів він розподіляється на біржовий і перерозподільчий. Розвиток ринку цінних паперів регламентується кількістю інвесторів і нормативно-законодавчими актами. При формуванні ринку цінних паперів особливе місце приділяється облігаціях. Держава випускає їх спільно зі ощадбанком для акумулювання вільних грошових коштів на рахунках держави для виконання особливих завдань. При розміщенні облігацій необхідно пам'ятати терміни

 • короткострокові до 1 року

 • середньострокові від 5 до10 років

 • довгострокові від 15 до 20 років

Розміщенням займається Центробанк паперовим і безпаперових способом. Випускаються бескупонние облігації ДКО, векселі ГКВ і Казначейські зобов'язання КО.

До числа цінних паперів відносяться депозітівние сертифікати - іменні та на одержувача. Умови випуску регламентуються Центробанком.

Фінансовий ринок передбачає тісну взаємодію капіталу з ринком цінних паперів.

При створенні фінансового капіталу залежність від нього показують всі суб'єкти економічних відносин.

забезпечити не тільки потреби держави і підприємств в грошових коштах, а й контроль за витрачанням фінансових ресурсів. Фінанси - висловлюють грошові відносини, що виникають між: підприємствами в процесі придбання товарно-матеріальних цінностей, реалізації продукції і послуг; підприємствами та вишестоя- щими організаціями при створенні централізованих грошових коштів та їх розподілі. Головним матеріальним джерелом грошових фондів виступає національний дохід країни - новостворена вартість або вартість валово-го внутрішнього продукту за вирахуванням потреблен- них в процесі виробництва знарядь і засобів виробництва. Без участі фінансів националь- ний дохід не може бути розподілений. Фінанси - невід'ємна сполучна ланка між створенням та використанням національного доходу. За допомогою фінансів здійснюється вторинне розподіл або перерозподіл националь- ного доходу. Таким чином, фінанси-це рас- пределітельная категорія, але разом з тим следу- ет відзначити, що розподільні процеси відбуваються не тільки через фінанси, а й шляхом використання цін і кредиту. Фінанси і кредит взаємопов'язані категорії, в поєднанні вони забезпечують кругообіг грошових фондів підприємств на розширеній основі. Расшірен- ное відтворення включає безперервне відновлення і розширення виробничих фондів, зростання ВВП і його головної частини - національного доходу, відтворення робочої сили і виробничих відносин. Воно здійснюється з використанням економічних важелів, товарно-грошових, фінансових і кредитних відносин. Кредит являє собою рух позичкового фонду, здійснюваного через банківську систему і спеціальні фінансово-кредитні інститути. Сутність фінансів проявляється в їх функціях. Фінанси виконують дві основні функції: розподільну і контрольну, здійснювані ними одновременно. Распределительная функция финансов заключа-

ється у створенні так званих основних, або первинних доходов.Основние доходи форміруют- ся при розподілі національного доходу серед учасників матеріального виробництва. Перерозподіл національного доходу пов'язані з міжгалузевим і територіальним перерозподілу поділом засобів, а також з наявністю поряд з виробничою невиробничої сфери, в якій національний дохід не створюється. У ре- док перерозподілу утворюються вторич- ниє, або похідні доходи. Це доходи в галузях невиробничої сфери (податки).


наступна сторінка >>