coolreferat.com.ua   сторінка 1страница 2сторінка 3сторінка 4 ... сторінка 7сторінка 8

2. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК БІЗНЕС-СИСТЕМОЮРоль підприємства як інституціонального економічного суб'єкта оцінюється з різних позицій. Деякі автори вважають, що основне призначення підприємства - служити джерелом доходу для власників, інші - що суть підприємства у виробництві продукції і задоволенні матеріальних і інших потреб суспільства 2.

Найбільш продуктивним, на наш погляд, є розгляд підприємства як своєрідного системного інтегратора, об'єднуючого в часі і просторі різноманітні соціально-економічні процеси і витягає різні ефекти шляхом використання системних мультиплікативних ефектів 3. При цьому підприємство представляється складної виробничо-економічною системою або бізнес-системою, що є комплекс людських, матеріальних і нематеріальних активів, що забезпечують в комерційних або інших цілях перетворення вихідних ресурсів у продукцію (роботи, послуги).
2.1.Сістемообразующіе поняття і чинники розвитку підприємства

Практичний інтерес представляє комплексне опис діяльності підприємства, яке дає можливість системно виділити загальні закономірності і характеристики його функціонування в різних умовах.

Численні дослідження, проведені в різні роки за кордоном 4, а також ряд робіт, опублікованих в СРСР і Росії 5, дозволяють виділити деякі базові поняття, які мають основне значення для адекватного опису функціонування підприємств (фірм) різного типу.

У першу чергу, підприємство доцільно розглядати як відносно незалежну соціальну та виробничо-економічну систему, що є основною ланкою соціально-економічної системи національного та регіонального рівнів.

Як випливає з аналізу рис. 2.1., Підприємства як економічних суб'єктів мають явно виражені риси розвиваються систем, для яких характерна стійкість структури на певному проміжку часу, сменяющаяся після втрати стійкості і руйнування даної структури створенням інший щодо стійкої структури.
2.2.Понятія бізнес-системи і бізнес-процесу

Сучасні підходи до підвищення ефективності управління підприємством пов'язані з необхідністю обгрунтувати значення і науковий зміст ключових елементів поняття «бізнес-система».

Аналіз ключових елементів поняття «бізнес-система» дозволяє дати таке визначення.

Бізнес-система - це сукупність бізнес-процесів, спрямованих на реалізацію поставлених фінансово-господарських та інших цілей, переважно комерційної спрямованості.

Відносини між ключовими елементами поняття «бізнес-система» представлені на рис.2.2. Проведений аналіз поняття «бізнес-система» дозволяє віднести її до класу складних систем, особливостями яких є 6:

1.Унікальность. Існуючі аналоги бізнес-систем помітно відрізняються один від одного.

2. Слабка структурованість теоретичних і фактичних знань про систему. Так як досліджувані бізнес-системи унікальні, то процес накопичення та систематизації знань про них утруднений. Слід зазначити слабку вивченість ряду процесів, значний вплив людського фактора, неможливість або обмеженість «натурного експерименту».


Базові поняття, що характеризують процес

функціонування фірми
З А М Про Про Р Г А Н І З А Ц І Я


Цикли розвитку

фірми

Речові, енергетичні та інформаційні зв'язки фірми

Структурні зміни як форма адаптації до впливу зовнішніх факторівФактори розвитку фірми


Темпи зростання

і абсолютні прирости обсягу виробництва і продажів

Мінерально-сировинна база і тип споживання ресурсів

Інтенсивність виробничо-економічних структурних зрушеньДинаміка інвестицій, фондовооружен-ності і виробляй-

ності праці

Паливно-енергетична база функціонування


Організаційно-управлінські структурні зміни

Міжнародні

та національні

коливання ринкової кон'юнктури

Інформаційно- керуюча інфраструктура

фірми

Соціально мотиваційні

зміни в роботі персоналу

Життєдіяльність підприємства (фірми) за періодами розвитку


Рис.2.1. Системоутворюючі поняття і чинники розвитку підприємства3. Складений характер системи. Одну з основних рис складних систем становить взаємодія виділених підсистем (бізнес-процесів). Для забезпечення функціонування всієї системи як цілого необхідно враховувати результат впливу однієї підсистеми на іншу та їх взаємодія з зовнішнім середовищем.

4. Різнорідність підсистем і елементів, що складають систему. Складові систему елементи різнорідні в самих різних сенсах: фізичному, функціональному, інформаційному, математичному.

5. Випадковість і невизначеність факторів, що діють в системі. Прикладами подібних факторів можуть служити погодні умови, паводки, випадкові відмови устаткування, транспорту, укладальних пристроїв і т.д. Облік цих чинників призводить до різкого ускладнення завдань і збільшує трудомісткість досліджень.

6. багатокритеріальної оцінок процесів, що протікають в системі. Неможливість однозначної оцінки диктується такими обставинами: наявністю безлічі підсистем, кожна з яких оцінюється за своїми критеріями; множинністю показників (іноді суперечливих), що характеризують роботу всієї бізнес-системи (наприклад, прибутковість, норма повернення інвестицій та ін.); наявністю неформалізованих критеріїв, які використовуються при прийнятті рішень (у разі, коли рішення засновані, наприклад, на практичному досвіді осіб, які приймають рішення).

7.Большая розмірність системи. Ця особливість системи обумовлює потребу в спеціальних способах побудови й аналізу моделей.

Аналіз функціонування бізнес-системи в часі дозволяє віднести її до класу «систем з дискретними подіями». Поняття «системи з дискретними подіями» визначає специфічну схему причинно-наслідкових взаємодій 7.

Процес функціонування такої системи в часі ототожнюється з послідовністю подій, що виникають у відповідності з закономірностями її функціонування. При цьому, як зазначає Д. Хейс, «... причинний зв'язок завжди передбачає пару подій, розділених у просторі - часу, причому ця розділеність є в першу чергу тимчасової, а не просторової» 8. Таким чином, інтерпретація причинно-наслідкового подієвої зв'язку і поняття причинності доповнюється хронологічним ставленням між причиною і наслідком.

М. Хаммер і Дж. Чампі 9 визначають бізнес-процес як «... сукупність різних видів діяльності, в рамках якої« на вході »використовуються один або більше видів ресурсів, і в результаті цієї діяльності на« виході »створюється продукт, що представляє цінність для споживача ».

Ц Е Л І


Бізнес процесПеретворювальна


Діяльність

Комунікативна

Р е з у р з и


Людські

Матеріальні


Інформаційний


Матеріальний

П о т о к

Інформація \

матеріали

Рис.2.2. Відносини між ключовими елементами поняття «бізнес-система»

Поняття бізнес-процесу є більш природним, ніж поняття ієрархічної організаційної структури. «У той час як ієрархічна структура організації зазвичай є тимчасової зріз розподілу відповідальності і взаємовідносин з звітності, структура її процесів відображає динамічний погляд на те, як ця організація виробляє продукцію» 10.

Виходячи з здійсненого вище аналізу, можна дати наступне визначення бізнес-процесу, найбільш відповідне завданням управління підприємством як бізнес-системою.

Бізнес-процес - це безліч внутрішніх діяльностей, підпорядкованих єдиній меті, що починаються з одного або більше входів і закінчуються створенням продукції або послуги, необхідної клієнту.

Входом бізнес-процесу будуть об'єкти ініціюючій діяльності (заявки, матеріали, сировину).

Виходом будуть результуючі об'єкти заключній діяльності в бізнес-процесі, несучі споживчу цінність для клієнта (товари, послуги).

Дослідження бізнес-поцессом стосовно до конкретних ситуацій, в яких знаходяться економічні суб'єкти, повинні базуватися на методах комплексного аналізу і моделювання бізнес-системи, що дозволяють на основі вивчення особливостей її функціонування та властивостей окремих елементів виробничого об'єкта вирішувати завдання вдосконалення процесів управління підприємством.
2.3.Целевое розвиток бізнес-системи

Поняття цільового розвитку бізнес-системи безпосередньо пов'язане з розумінням розвитку бізнес-системи в часі. Як правило, під розвитком бізнес-системи розуміється послідовна зміна станів системи по відношенню до деякого зафіксованому моменту часу.

Деякі автори 11 використовують поняття «організаційний розвиток», для обгрунтування методології внутрішньофірмових змін, конкретизуючи його до «організаційного інжинірингу» і «реінжинірингу бізнес-процесів».

Однак, на нашу думку, поняття «розвиток бізнес-системи» об'єднує в собі широкий комплекс заходів по досягненню бізнес-системою певного цільового стану.


Прир. ум.,

Географіч.

становище


Соціально-політич ..

ситуація

Нормат.-

правова

база


Суб'єкт підприємництва

Інвес-

тори

Рис.2.3. Основні зв'язки фірми як суб'єкта підприємництва

Адм.-

Владні.

органи

Фін.-

Кред.

Учр.

Фіск.

Орг.

Пос-тавщ.

Пот-ребіт.

Насе-

ление

Суспіль.

Орг.


Крим.

Стр-ри

Сілов

Стор.

Соц.-

демог.

ситуа-

ція

Ур-нь

розв.

предп.

сфери

Администр.

Бар'єри та корупція

Кріміна-ая

ситуація

Инфр-ра

бізнесу

...


Соц.-

псих.

асп-ти

бізнесу

Інсти-тути

ринкові-ної

економ ..


У цьому зв'язку пропонується виділяти поняття «цільове розвиток бізнес-системи», під яким розуміється реалізація комплексу взаємопов'язаних дослідницьких і прикладних завдань, спрямованих на створення або зміну поточної структури бізнес-системи через узгодження входять до неї елементів: цілей, суб'єктів, інформаційних і матеріальних потоків , ресурсів і бізнес-процесів.

Розглянемо структуру поняття «цільове розвиток бізнес-системи» (рис. 2.4), виділивши наступні три напрямки розвитку бізнес-системи.

  1. Створення бізнес-системи (інжиніринг бізнесу) - проектування та реалізація елементів бізнес-системи на початковому етапі розвитку підприємства.

  2. Радикальна зміна бізнес-системи (реінжиніринг бізнес-процесів) - фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення різких, стрибкоподібних поліпшень у вирішальних показниках діяльності бізнес-системи 12.

  3. З овершенствованіе бізнес-системи - зміна і модернізація складових частин бізнес-системи, яка потребує радикальних заходів.
<< попередня сторінка   наступна сторінка >>