coolreferat.com.ua сторінка 1сторінка 2 ... сторінка 7сторінка 8Самарського державного ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ

ВИПУСКНА РОБОТА

«УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ

УПРАВЛІННЯ ВАТ «А В І А А Г Р Е Г А Т».

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ Інжирінг

ВАТ «А В І А А Г Р Е Г А Т»

Розробив:

Казанцев Станіслав Ілліч
___________________________
Консультант:

Директор Інституту консалтингу Самари «САМАРАКОНСАЛТ», канд.екон.наук, доцент

Зайцев Владислав Володимирович
_________________________

САМАРА 2003

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП 3

1. Структура управління ВАТ «Авіаагрегат». Діагностика стану і тенденцій розвитку 7

2. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК БІЗНЕС-СИСТЕМОЮ 14

33.Організаціонний інжиніринг ВАТ «Авіаагрегат» 24

на базі процесно-орієнтованого підходу 24

Ключове значення в управлінні підприємством має визначення стратегії розвитку бізнесу (I) 28

Рис.3.5. Укрупненная принципова організаційно-управлінська структура ВАТ «Авіагрегат» - «Диверсифікована компанія» 46

Рис.3.6. Укрупненная принципова організаційно-управлінська структура ВАТ «Авіагрегат» - «Багатопрофільна корпорація-галузевий холдинг» 49

ВИСНОВОК 50

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57

ВВЕДЕННЯКардинальне підвищення ефективності управління ВАТ «Авіаагрегат» можливо при використанні сучасних підходів до організації функціонування виробничо-економічних систем і, відповідно, конкретних дослідженнях та аналізі функцій, структури та виявленні ключових бізнес-процесів господарської діяльності підприємства. Це визначається тим, що конкурентна економічне середовище, в якій діє підприємство, робить життєво необхідною прискорену адаптацію системи його управління до умов і вимог ринкових відносин.

Формування ефективної системи управління ВАТ «Авіаагрегат» спирається на вирішення низки завдань, найважливішими з яких є:

По-перше, організаційний інжиніринг (реінжиніринг), що передбачає проектування організаційної структури і системи управління ВАТ, спрямованих на досягнення стратегічних цілей, рішення тактичних завдань і виконання розроблених планів.

По-друге, підвищення ефективності бізнес-процесів з ключових напрямків, пов'язаним зі стратегією функціонування ВАТ, подоланням кризових фінансово-економічних ситуацій і такою організацією робіт, при якій підприємство працює з максимальною віддачею і своєчасно реагує на зміну зовнішніх умов.

По-третє, забезпечення інформаційної підтримки бізнес-процесів і управління роботою ВАТ, за рахунок обгрунтування принципів і підходів до створення корпоративної інформаційно-керуючої системи.

В даний час російськими підприємствами широко використовуються різні походи до створення ефективної системи управління виробництвом. Однак економічна ситуація, що склалася в Росії, змушує багато підприємств використовувати переважно методи реінжинірингу бізнес-процесів (РБП) для радикального перетворення сформованої системи управління.

Одним з головних недоліків застосовувалися раніше методик вдосконалення управління була їх функціональна орієнтація, сувора регламентація процесів управління. Однак у сучасних умовах склад і зміст функцій управління істотно змінюється, що пов'язано як зі змінами, що відбуваються на ринку, так і змінами в характері виробничо-економічних процесів, орієнтованими на бізнес-процеси в цілому, а не на їх окремі елементи. У цьому зв'язку все більш широке поширення в теорії та практиці управління знаходить процесно-орієнтований підхід, при якому сам процес стає регулятором складових його процедур, спрямованих на задоволення реальних потреби клієнта і на рішення внутрішньофірмових завдань функціонування підприємства.

Проведені в Росії і за кордоном дослідження 1 показують, що вирішальним чином на ефективність сучасної системи управління підприємства впливає використання обгрунтованого реінжинірингу та відповідних технологій, що підтримують процеси вдосконалення бізнес-систем.

З урахуванням вищевикладеного можна зробити висновок про актуальність вдосконалення структури управління ВАТ «Авіаагрегат» з використанням сучасного підходу на базі технології організаційного інжинірингу, обгрунтування й аналізу ключових бізнес-процесів підприємства.

Метою цієї роботи є обгрунтування ефективного і практично реалізованого підходу до організаційного інжинірингу і реінжинірингу (перепроектированию) ВАТ «Авіаагрегат», що забезпечує створення сучасної системи управління підприємством.

Предмет вивчення - механізми функціонування виробничо-економічної системи підприємства, включаючи виділення ключових бізнес-процесів та аналіз їх впливу на розвиток підприємства в умовах посиленої ринкової конкуренції.

При підготовці цієї роботи проаналізовані опубліковані матеріали з питань розвитку виробничих систем, аналізу систем управління та організаційного розвитку підприємств, монографічна спеціальна література вітчизняних і зарубіжних авторів, а також статті та матеріали наукових конференцій, опубліковані в періодичній пресі та мережі Internet. Крім того, використані зібрана інформація та результати власного аналізу автором даних ВАТ «Авіаагрегат».

У роботі містяться пропозиції щодо вирішення актуальної для ВАТ завдання, що складається в підвищенні ефективності управління розвитком бізнес-системи, що знаходяться в умовах посиленої ринкової конкуренції.

У першому розділі роботи «Структура управління ВАТ« Авіаагрегат ». Діагностика стану та тенденції розвитку »показані структура управління підприємством, завдання, які вирішуються діючою системою управління підприємством, а також дається їх критична оцінка.

У другому розділі роботи «Управління підприємством як бізнес-системою» розкриваються і обгрунтовуються основні системоутворюючі поняття категорій «бізнес-система», «розвиток бізнес-системи», «бізнес-процес» у розвитку підприємств як самоорганізованих економічних суб'єктів. Розглядаються підходи та існуючі на сьогоднішній день концепції організаційних змін на підприємствах.

У третьому розділі роботи «Організаційний інжиніринг ВАТ« Авіаагрегат »на базі процесно-орієнтованого підходу» представлено підхід до проектування системи управління ВАТ «Авіаагрегат», заснований на виділенні ключових бізнес-процесів, що забезпечують істотне підвищення ефективності функціонування ВАТ «Авіаагрегат» як сучасної конкурентоспроможної компанії . Вироблено обгрунтоване виділення основних бізнес-процесів ВАТ «Авіаагрегат» і укрупненно дано два принципові варіанти з організаційно-функціональному перепроектированию системи управління підприємством.

У «Висновку» формулюються основні висновки та пропонуються для розгляду керівниками ВАТ «Авіагрегат» варіанти зміни структури управління підприємством, спрямовані на перетворення ВАТ у сучасну високоефективну промислову корпорацію (компанію).

Автор цієї роботи розуміє, що проведені ним експертно-аналітичні дослідження носять переважно постановочний характер і пов'язані зі складністю поставленого завдання і дискусійністю варіантів пропонованих рішень. Очевидно, що потрібно подальша робота з обгрунтування стратегії реорганізації, напрямків і конкретної програми організаційного інжинірингу ВАТ «Авіаагрегат».


наступна сторінка >>