coolreferat.com.ua   сторінка 1 ... сторінка 2сторінка 3страница 4сторінка 5

Табл.11
Показники

Обгрунтування розрахунку

Сума руб.

Грошові ср-ва на початок діяльності

Табл.11

152000

Надійшло

п.п.9.4.

24673000

Разом надходжень

-

24825000

Списано
Н.Д.С. до сплати

Н.С.П.

8320 320-1 547 242-8 166 =

= 6764 912руб.

2583766-500 000 = 2083766

1174904-234980 = 939924

6764912 (1547242)
2083766 (500000)

939924 (234980)

Податки з прибутку

3021792-604358 = 2417434

2417434 (604358)

Кредит

200000

200000

Разом списано
12406036

Грошові ср-ва на кінець року
12418964

Кредиторська заборгованість

За собівартістю 1547242

За Н.Д.С. 500000

За Н.С.П. 234980

За готівка. з прибутку 604358


2886580
 1. Баланс на кінець року (руб.)Табл.12
Активи

Пасиви

Товарний запас 300000

У.К. 350000

Грошові ср-ва 12418964

Нерозподілений прибуток 9572218

О.П.Ф. 89834

Кредит. заборгованість 2886580

В. Б. 12808798

В. Б. 12808798

Аналіз фінансового становища фірми за результатами виконання бізнес-плану


 1. В. Б. на кінець періоду / В. Б. на початок періоду =

= 12808798/550000 = 23,28


 1. Платоспроможність: 12418964/2886580 = 4,30
 1. Фінансова стійкість: У. К. + Нерозподілений прибуток /

/ В. Б. на кінець року = 350000 + 9572218/12808798 = 0,77


 1. Рентабельність активів: Чистий прибуток / Середня вартість активів = 9372218 / (12808798 + 550000) / 2 = 1,40


5. Віддача активів: Чиста виручка / середня вартість активів =

20914330 / (12808798 + 550000) / 2 = 3,13
Висновок: За п'ять місяців валюта балансу зросла з 550 000руб. до

12808 798руб. Нерозподіленого прибутку достатньо для погашення кредиту та вирішення власних фінансових питань. Чистий прибуток засновників склала 9372 218руб. Якщо фірма направить прибуток, що залишився на закупівлю товарів і відмовиться від кредитів, то її фінансове становище покращиться, тому не потрібно буде гасити кредит і відсотки за нього. Віддача активів і коефіцієнт рентабельності активів низький. Фірмі рекомендується переглянути свою фінансову діяльність.

Договір про наміри (попередній договір) на оренду нежитлового приміщення.


Санкт-Петербург
Товариство з обмеженою відповідальністю «Шанс», іменоване надалі «Орендодавець», в особі генерального директора Сидорова Івана Івановича, що діє на підставі статуту ТОВ «Шанс», з одного боку, і суспільство з обмеженою відповідальністю «Армандо», іменоване надалі «Орендар », в особі директора Іванова Петра Петровича, що діє на підставі статуту ТОВ« Армандо », уклали договір про наступне:

 1. Предмет договору.

  1. Орендодавець надає, а Орендар отримує в користування нежитлове приміщення за адресою: Санкт-Петербург, Бузковий бульвар, 4, приміщення 5-Н для використання з метою, що визначаються статутними завданнями Орендаря.

  2. Термін оренди визначається з 01.08.2003г.

2.Обязанності Орендодавця.

2.1. У 5 денний термін після підписання договору надати приміщення Орендаря за актом здачі-приймання, в якому вказується технічний стан приміщення на момент здачі в оренду.

2.2. Усуває наслідки аварій та пошкоджень орендованих приміщень до моменту підписання договору.

3. Права та обов'язки Орендаря.

3.1.Содержіт орендоване приміщення в порядку, передбаченому санітарними та протипожежними правилами.

3.2. Виробляє необхідний поточний ремонт орендованого приміщення.

3.3. З письмової згоди Орендодавця переобладнає і переплановує орендоване приміщення стосовно до своїх умов.

3.4. Сповіщає Орендодавця не пізніше, ніж за 2 тижні про майбутнє звільнення приміщення і здає його за актом у справному стані.

4. Порядок розрахунків.

4.1. За вказане приміщення Орендарем сплачується договірна ціна. При підписанні договору вноситься _____________ за перший місяць оренди. Надалі ___________, за кожен місяць з оплатою не пізніше 5 днів до кінця місяця.

4.2. Експлуатаційні витрати і комунальні послуги оплачуються Орендарем в строки, зазначені в п. 4.1. справжньої угоди.

4.3. Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться Орендодавцем з Орендаря у встановленому законом порядку із стягненням пені у розмірі 5% від простроченої суми.

5. Пролонгація і розірвання договору.

5.1. Орендар, що виконував обов'язки за цим договором, має переважне право перед іншими особами на поновлення договору.

5.2. Дострокове розірвання договору з ініціативи Орендаря можливо за винятком випадків:

а) руйнування орендованого приміщення або приведення його у стан, непридатний для подальшої експлуатації;

б) порушення орендарем своїх обов'язків за цим договором;

в) відведення у встановленому законом порядку ділянки, на якій розташоване орендоване приміщення для державних і громадських потреб.

5.3. Дострокове розірвання договору з ініціативи Орендодавця можливо у разі:

а) порушення Орендарем своїх обов'язків за цим договором.


Орендодавець: Орендар:
Підпис _____________ Підпис _______________

ТРУДОВОЇ КОНТРАКТ
Санкт-Петербург «____» __________ 200__р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Армандо», іменоване надалі ТОВ «Армандо» в особі генерального директора ______________ з одного боку і громадянин _____________________ з іншого боку, уклали цей контракт про таке:

 1. Умови роботи та оплати.

  1. Працівник приймається в ТОВ на посаду _________________

  2. Режим роботи: 8 годинний робочий день, 5 денний робочий тиждень.

  3. Працівникові встановлюється випробувальний термін ________________

  4. Справжній контракт укладається строком на один рік.

  5. Справжній договір набирає чинності з дня його підписання.

  6. Якщо по закінченню терміну контракту жодна зі сторін не заявляє про фактичне припинення трудових відносин, то контракт продовжується.

  7. Узгоджена наступна форма оплати праці:

а) місячний оклад;

б) відсоток від продажів + оклад.

Можливе підвищення зарплати в зв'язку із зростанням інфляції (щокварталу) і зростанням кваліфікації працівника.

  1. Щорічно працівникові надається оплачувана відпустка, який може бути використаний і по частинах. Тривалість відпустки 24 дня, включаючи суботу. Адміністративну відпустку раз на рік 3 дні.

  2. Працівник підлягає медичного та соціального страхування в порядку і на умовах, встановлених законодавством РФ.

 1. Обов'язки працівника

  1. Суворо дотримуватися посадові обов'язки, правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися трудової дисципліни, техніку безпеки, правила протипожежної безпеки на робочому місці.

  2. Використовувати робочий час продуктивно і з максимальною ефективністю, не відволікаючись на діяльність, не пов'язану з виконанням трудових обов'язків.

  3. Відшкодовувати збитки, завдані ТОВ «Армандо» з вини працівника в установленому законом порядку.

 2. Обов'язки ТОВ «Армандо»

  1. Створити умови для виконання працівником своїх трудових обов'язків (залежно від спеціальності).

  2. Виплачувати працівникові зарплату.

  3. Надавати працівникові чергову відпустку у зручний для працівника час з урахуванням забезпечення нормальною роботою фірми відповідно до графіка відпусток.

 3. Розірвання контракту.

  1. Працівник, грамотно виконує обов'язки за цим контрактом має переважне право перед іншими особами на поновлення або продовження контракту.

  2. Дострокове розірвання контракту з ініціативи ТОВ «Армандо» можливо в наступних випадках:

   1. Систематичне невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на працівника даним контрактом, якщо раніше до нього застосовувалися заходи адміністративного покарання (Не виконання без поважних причин обов'язків, покладених на працівника даними контрактом).

   2. Поява працівника на робочому місці в нетверезому стані, у тому числі в наркотичному або токсикологічному сп'янінні.

   3. При неявці на роботу більше 4-х місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, крім відпустки по вагітності та пологах, професійних захворювань і каліцтва і деяких інших захворюваннях.

   4. При прогулянці, тобто відсутності на робочому місці без поважної причини більш 3:00 за робочу зміну.

   5. При призупиненні роботи в ТОВ «Армандо» на термін більше 1 тижня з причин виробничого характеру, скороченні роботи, ліквідації ТОВ «Армандо» з повідомленням працівника за 1 міс. до розірвання договору (КЗпП: при звільненні за скороченням штатів або ліквідації фірми працівник попереджається письмово за 2 міс. до звільнення, йому виплачується місячне вихідну допомогу. Якщо за другий місяць працівник не влаштувався на роботу, то йому виплачується середньомісячна зарплата. Якщо на третій місяць не влаштувався, то фірма виплачує середньоміс. зарплату, але за умови клопотання служби зайнятості, яке видається у випадку, якщо безробітний встав на облік протягом 2 перших тижнів після звільнення, не відмовлявся від підходящої роботи, не порушував режим відміток).

  3. Дострокове розірвання контакту з ініціативи працівника можливо, якщо працівник попередить про це керівництво за 2 тижні.

(по КЗпП: а) за згодою сторін, б) по мед.висновком про невідповідність здоров'я до вимог роботи, в) за рішенням суду про порушення роботодавцем КЗпП, контракту і неетичну поведінку).

 1. Інші умови.

  1. Сторони можуть вносити зміни в контракт за взаємною згодою і в будь-який час протягом його дії.

  2. Спори сторін по виконанню контракту вирішуються у встановленому законом порядку.

  3. Відносини, невідрегульовані цим контрактом вирішуються чинним трудовим законодавством РФ.

  4. Соціальні блага, що надаються працівникові з боку ТОВ «Армандо»

- Надання матеріальної допомоги у розмірі не менше місячного окладу в окремих випадках, виплата премій за результатами роботи за рік, квартал, місяць.


Працівник: ТОВ «Армандо»

_______________________________ ______________________

П.І.Б.

Дата народження_______________________ __________________________
Паспорт: серія _________ № ____________ __________________________
Адреса: ______________________________ __________________________
Сімейний стан _________________
Телефон: ____________________________
Підпис: ____________________________

СТАТУТ ТОВ «Арманд»


 1. загальні положення

  1. Мета створення ТОВ «Армандо» - отримання прибутку за рахунок купівлі-продажу.

  2. Організаційно-правова форма товариства з обмеженою відповідальністю.

 2. Для забезпечення діяльності товариства за рахунок внесків учасників утворюється статутний капітал у розмірі 350 000 рублів. В освіті капіталу беруть участь: __________________________________________ гроші _________

 3. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації в адміністрації Санкт-Петербурга.

3.1. Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі і в третейському суді.

3.2. Товариство має печатку і бланки зі своїм найменуванням.

3.3. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством РФ, установчим договором і цим статутом.

4. Учасники не відповідають за зобов'язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. Учасники несуть можливі збитки у межах своїх вкладів.

5. Суспільство може створювати дочірні підприємства та філії. Філії суспільства діють від його імені і на підставі положення про них, що затверджуються суспільством, а дочірні підприємства - як юридичної особи, на підставі своїх статутів, затверджених товариством.

6. Чистий прибуток товариства, утворена відповідно до законодавства після сплати податків підлягає розподілу між учасниками _________________ (пропорційно їх частці Вук або ін.)

7. Товариство створює резервний фонд у розмірі 10% від КК за рахунок чистого прибутку. По досягненню максимальної величини (10% від КК) відрахування в резервний фонд припиняються.

8. Кошти та майно товариства надані в структурі КК і розрахунку бізнес-планів. Розширення майна суспільство проводиться за рахунок чистого прибутку, одержуваної в результаті діяльності.

9. Вищим органом управління товариства є загальні збори. Учасники мають кількістю голосів пропорційно їх ролі в КК.

10. У винятковою компетентності загальних зборів належать такі питання:

10.1. Визначення основних напрямів діяльності; затвердження планів і звітів про їх виконання.

10.2. Зміна статуту.

10.3. Обрання та відкликання членів виконавчого органу (правління) і ревізійної комісії (звільнити можна або прийняти працівників управління надається керівнику правління ТОВ «Армандо», в тому числі і членів ревізійної комісії).

10.4. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств і філій.

10.5. Винесення рішень про притягнення майнової відповідальності посадових осіб товариства.

10.6. Затвердження організаційної структури управління.

10.7. Затвердження річних звітів діяльності товариства, звітів і висновки ревізійної комісії, визначення порядку покриття збитків.

10.8. Визначення розмірів і умов оплати праці працівників товариства та його працівників на підставі типових контрактів і розрахунку бізнес-планів по фондах оплати праці.

10.9. Прийняття рішень про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної і затвердження ліквідаційного балансу.

10.10 При вирішенні всіх перерахованих вище питань, питання вирішується позитивно при одностайному рішенні загальних зборів (більше 75%).

11. Загальні збори скликаються за бажанням будь-якого учасника, якщо цього вимагають інтереси суспільства в цілому за умови, що прохання про скликання загальних зборів підтримують не менше 10% учасників товариства.

12. У суспільстві створюється виконавчий орган: правління суспільством, очолюване директором, яка здійснювала поточне керівництво діяльністю товариства. Директор в праві вирішувати всі питання діяльності товариства крім тих, які входять у виняткову компетенцію громадських зборів. Директор підзвітний загальним зборам і організовує виконання його рішень.

13. Контроль за діяльністю директора товариства здійснюється ревізійною комісією, яка створюється загальними зборами.

Перевірка діяльності директора проводиться ревізійною комісією за власною ініціативою за дорученням загальних зборів. Ревізійна комісія вправі вимагати від директора надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах, без якого загальні збори не в праві затверджувати баланс.

14. Брати участь в управлінні справами Товариства.

Отримувати прибуток від діяльності Товариства.

Отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією.

Користуватися послугами, що здійснюються суспільством за цінами, визначеними рішенням загальних зборів (собівартість).

 1. Учасники Товариства зобов'язані:

15. 1. Вносити вклади в порядку і розмірах, передбачених цим договором та Статутом товариства.

 1. 2. Не розголошувати конфіденційну інформацію діяльності товариства.

 1. 3. Вносити додаткові внески в розмірі та порядку способом, передбаченим загальними зборами.

  1. Дотримуватися положень установчих документів.

  2. Виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання по відношенню до суспільства.

 2. Учасник товариства, який систематично не виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключений з товариства на підставі одноголосно прийнятого рішення загальних зборів, при цьому учасник у голосуванні участі не бере. Питання про виділення з майна товариства у натуральному вираженні вартості пайового внеску вирішується більшістю голосів на загальних зборах.

 3. Діяльність Товариства припиняється у наступних випадках.

 4. Наявні у товариства грошові кошти, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, з оплати праці працівників товариства, з кредиторами і виконання зобов'язань розподіляються ліквідаційною комісією між учасниками.

 5. Ліквідація вважається завершеною, а товариство таким, що припинив свою діяльність з моменту внесення запису про це в регістрі державної реєстрації.


«____» ______________ 2003р.


Підписи учасників (П.І.Б.)

Установчий договір ТОВ «Армандо»
Санкт-Петербург «___» ____________200__ р


 1. Ми, що нижче підписалися погодилися створити товариство з обмеженою відповідальністю «Армандо», іменоване надалі «Суспільство». Адреса ____________________________________________.

 2. Товариство створюється з метою отримання прибутку за рахунок торгівлі.

 3. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації.

 4. Майно товариства утворюється з пайових внесків його учасників (статутний фонд), отриманих доходів.

 5. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків учасників формується статутний фонд у розмірі 350 000 руб. В освіті КК беруть участь: ПІБ ______________________________________________________ ______________________________________________________

Вклад внесено грошима повністю. Грошові кошти вносяться на р / рах № _____________________ у банку _____________________________________

 1. До моменту реєстрації Товариства кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 60% зазначеного внеску (за ЦК РФ - 50%). Повністю учасник повинен внести свій вклад не пізніше року після реєстрації Товариства (за ЦК -2 року).

У разі не сплати у встановлений строк, учасник сплачує за час прострочки 10% річних з недовнесеної суми (за обліковою ставкою ЦБР - 55%). Учасникові Товариства, повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво (сертифікат), яке не є цінним папером, але засвідчує членство в даному суспільстві.

 1. Всі учасники Товариства мають право:

  1. Брати участь в управлінні справами Товариства.

  2. Отримувати прибуток від діяльності Товариства.

  3. Отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією.

  4. Користуватися послугами, що здійснюються суспільством за цінами, визначеними рішенням загальних зборів (собівартість).

 2. Учасники Товариства зобов'язані:

  1. Вносити вклади в порядку і розмірах, передбачених цим договором та Статутом товариства.

  2. Не розголошувати конфіденційну інформацію діяльності товариства.

  3. Вносити додаткові вклади в розмірі та порядку способом, передбаченим загальними зборами.

  4. Надавати Товариству сприяння у здійсненні ним своєї діяльності.

 3. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадку, якщо цих коштів не вистачає - за рахунок додаткових внесків або за рахунок реалізації майна Товариства.

 4. Чистий прибуток Товариства підлягає розподілу між його учасниками _____________________________ (пропорційно частці учасника у статутному капіталі Товариства).

 5. Резервний фонд у розмірі 10% від Статутного капіталу формується за рахунок відрахування від чистого прибутку. Розмір щорічних відрахувань не більше 5% від чистого прибутку.

 6. Вищим органом управління є загальні збори.

 7. Величина пайового внеску, що надає один голос, становить _______________________ руб.

 8. Діяльність Товариства припиняється у наступних випадках:

14.1. За рішенням зборів учасників.

14.2. По завершені термінів діяльності Товариства.

14.3. За інших підстав, передбачених законодавством РФ.

 1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання учасниками.

 2. Цей договір укладено строком на ____________ років.

Підписи учасників:


____________________ / ______________________ /
____________________ / ______________________ /
____________________ / ______________________ /
____________________ / ______________________ /


<< попередня сторінка