coolreferat.com.ua сторінка 1сторінка 2 ... сторінка 4сторінка 5

Заклад освіти

«Білоруський державний ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Кафедра економіки та управління на підприємствах

хіміко-лісового комплексу
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Організація поліграфічного виробництва

і управління підприємством »

«Проект бізнес-плану з модернізації обладнання друкарського цеху УП МФЦП»

Виконав:
Керівник:


Мінськ 2006

ЗМІСТ


1. Введення

4

2. Резюме

6

3. Характеристика поліграфічного підприємства і стратегія його розвитку

8

4. Опис продукції (послуги)

13

5. Аналіз ринків збуту. Стратегія маркетингу

17

6. Організаційний план

22

7. Виробничий план

29

7.1. Розрахунок виробничої потужності

29

7.2. Розрахунок програми виробництва та реалізації продукції (послуг)

31

7.3. Розрахунок вартості (витрат) виробництва і збуту продукції (послуг)

33

8. Прогнозування фінансово-господарської діяльності

37

9. Інвестиційний план

40

9.1. Оцінка економічної ефективності заходів.

41

10. Оцінка ризиків і страхування

45

11. Висновок

46

ДОДАТОК 1

47

ДОДАТОК 2

48

ДОДАТОК 3

49

ЛІТЕРАТУРА

50


ВСТУП
Мета розробки бізнес-плану - спланувати господарську діяльність підприємства на найближчий і віддалений періоди у відповідність до потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів.

Бізнес-план допомагає вирішити такі основні завдання:

  1. Визначити конкретні напрями діяльності підприємства, цільові ринки і місце підприємства на цих ринках;

  2. Сформулювати довгострокові і короткострокові цілі підприємства, стратегії і тактики їх досягнення. Визначити осіб, відповідальних за реалізацію кожної стратегії;

  3. Вибрати склад і визначити показники товарів і послуг, які будуть пропонуватися підприємством споживачам. Оцінити виробничі і торгові витрати по їх створенню і реалізації;

  4. Оцінити відповідність кадрів підприємства і умов для мотивації їх праці вимогам щодо досягнення поставлених цілей;

  5. Оцінити матеріальне і фінансове становище підприємства та відповідність матеріальних і фінансових ресурсів досягненню поставлених цілей;

  6. Визначити склад маркетингових заходів підприємства з вивчення ринку, реклами, стимулювання продажів, ціноутворення, каналам збуту.

Розробляти бізнес-план рекомендується на три-п'ять років, причому основні показники для першого року розраховувати на кожен місяць, для другого - поквартально, а починаючи з третього року - на річний період.

Проте слід мати на увазі, що довготривалі (скажімо на три-п'ять років і більше) і середньострокові (на 2-3 роки) плани мають ряд переваг порівняно з поточними, становить, як правило, на рік. Перш за все, вони дозволяють кількісно і якісно позначити стратегію розвитку підприємства чи іншого об'єкта планування, спроектувати довгострокові результати їх діяльності. У теж час планування на термін більше року може втрачати своє значення через зростання ризиків і невизначеності.

Форма і структура бізнес-плану визначається підприємством самостійно. У всіх випадках в ньому повинні знайти відображення концепція підприємництва і цілі виробництва, відмітні особливості продукції, що випускається і частка задоволення нею потреб ринку, тактика поведінки підприємства на певних ринкових сегментах, фінансовий план і стратегія фінансування, інвестування та розвитку виробництва з детальними розрахунками витрат виробництва і реалізації (калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг), використання ресурсів.

За своїм характером бізнес-план діяльності підприємства повинен являти собою чітко структуровану систему даних про комерційні наміри та перспективи підприємства, виробничому, організаційне і фінансове забезпечення програми реалізації намічених заходів.

Для його складання може бути використана допомогу чи пораду фахівців, консультантів. Основна вимога до бізнес-плану - реальність.

Його складання повинні передувати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства і ринку, техніко-економічні дослідження різних альтернатив розвитку підприємства на основі загальновизнаних методичних розробок.

Окремі його розділи повинні бути представлені кількома реченнями в необхідній логічній послідовності і по окремих з них дані різні варіанти розрахунків.


наступна сторінка >>